Studie skrytého nádraží

Skrytá nebo spíše technická nádraží slouží na modulech jako odstavné plochy a obvykle simulují pokračování tratě nebo koncovou stanici. Jsou nádražími vlakotvornými. Sestavil jsem několik plánků velikosti TT na geometrii Kuehn a Tillig, vše na standardní šířce modulů. Jednotlivé návrhy umožňují porovnat užitnou délku kolejí. Minimální poloměr na všech pláncích je R 353 mm, délka modulů 80 cm.

Nepočítám s tím, že by někdo z klubu podle mých plánků stanici stavěl. Někteří členové došli k názoru, že s ohledem na cenu výhybek a jejich přestavování (i bez elektronických přestavníků) by bylo na vjezdové straně výhodnější (levnější) použít přesuvnou flexi kolej a druhé zhlaví zaústit do manuální točny. Uvidíme, zda se někdy někdo z nás odhodlá postavit přímý skryťák, dva smyčkové nám dosud dostačovali. Snad tedy budou plánky aspoň inspirací nebo srovnáním k jinému řešení.

Kdybyste se někdo rozhodl podle plánků nádraží stavět, zvažte, zda ponecháte začátek první výhybky těsně u hrany modulu. Zejména pokud hodláte použít podúrovňový přestavník nebo se obáváte o vytržení kolejnic z podloží při manipulaci modulem. Všechna uvedená nádraží potřebují na každé straně výtažnou délku koleje podle uvažovaného provozu, nejméně na délku lokomotivy.

Konstruktivní komentáře a dotazy jsou vítány.

Kuehn – 7 kolejí

Přímé výhybky Kuehna dokáží na poměrně krátké vzdálenosti doširoka rozvětvit zhlaví. Osová vzdálenost kolejí je 44 mm.

Kuehn – 9 kolejí

Rozšíření předchozího plánku do maximální šíře modulu. Celé zhlaví se vejde na jeden modul délky 80 cm, což by u stejného plánu na Tilligu znamenalo použít nepopulární výhybky EW1. Nicméně Tillig má širší nabídku výhybek, takže nabízí i jiná řešení.

Tillig – 6 kolejí – symetrické výhybky ABW (+ EW2)

Symetrické výhybky umožní rozbočit zhlaví současně na obě strany, což mírně prodlouží užitnou délku kolejí. Hlavní výhodou je velký poloměr oblouků na obě prostřední koleje, R 1273 mm +/- 7,5°, další vratný oblouk má R 631 mm a poslední za rovinkou R 353 mm. Osová vzdálenost všech kolejí je 43 mm.

Tillig – 7 kolejí – přímé výhybky EW2

Použitím přímých výhybek EW2 prodloužíme zhlaví na úkor délky kolejí, ale získáme o jednu kolej více.

Tillig – 7 kolejí – trojcestné výhybky DWW

Trojcestná výhybka umožní rozbočit zhlaví na nejkratší možné délce. Nevýhodou je poměrně prudký oblouk na výhybce R 353 a po velmi krátkém rovném úseku stejný protioblouk. Vnější koleje mají větší osovou vzdálenost kvůli značnému úhlu vratného oblouku.

Tillig – 8 kolejí – symetrické výhybky ABW (+ EW2)

Rozšířením symetrického plánku výše o další EW2 dostaneme osmikolejnou variantu, čímž jsme akorát vyčerpali délkové i šířkové možnosti běžného modulu.

Tillig – 9 kolejí – přímé výhybky EW2

I plánek s přímými výhybkami lze rozšířit až k okraji modulu, zde se vejde dokonce 9 kolejí, nicméně zhlaví se celkem necitelně prodlouží na necelý metr.

Tillig – 9 kolejí – trojcestné výhybky DWW (+ EW2)

Zajímavou možnost využití prostoru skýtá kombinace třícestných výhybek za sebou a výhybek přímých ve stromové struktuře. Oproti předchozímu plánku s trojcestnými výhybkami jsou vratné oblouky příznivější k průchodnosti souprav vozidel, přičemž kolejí je více a zhlaví se téměř neprodloužilo.

1 komentář

Myšlenka skryťáku využívající flexikolej místo jednoho zhlaví je odzkoušená “ soudruhy z NDR “ . Ruční točnu z mechaniky od hardisku zase postavili v Railnetu v Bratislavě – skryťák Jurajov Dvor . Takže už jen to postavit :-)

Napsat komentář