Organizování provozu dle předpisu D2

Slíbil jsem klukům neželezničářským, že dostanou malou osvětu  z řízení provozu dle předpisů D2. Přináším zde tedy slíbený výcuc pro laické oči a rozum. Přesto budem muset pro Vás ještě připravit doplňující přednášku na modulech pro lepší a názorné pochopení.

Předpis D2 „PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY“ řeší dosti složitými formulkami a místy až právnickými závaznými slovními zněními, zůsob organizování drážní dopravy. Pro laika ovšem velice těžko stravitelným textem. My železničáři se tím umíme prokousat, tak abychom tomu porozuměli  a každý rok obstáli při přezkušování. Ale jak to podat Vám, kteří již nad druhou větou začnete lamentovat a všemožně to zpochybňovat? Pokusím se Vám osvětit jen to, co by se dalo z praxe a předpisů přenést do světa modulovky.

Začneme základními pojmy:

 • Vlak – řekněme, že je to skupina vozidel nebo samostatné vozidlo označené návěstmi pro začátek a konec vlaku.
 • Trať – je vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách.
 • Dopravna –  je místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami. Dopravny s kolejovým rozvětvením jsou železniční stanice, výhybny a odbočky. Dopravny bez kolejového rozvětvení jsou hradla, hlásky, oddílová návěstidla automatického bloku a automatického hradla.
 • Mezistaniční oddíl – je prostorový oddíl ohraničený z obou stran stanicemi.
 • Traťový oddíl – je prostorový oddíl ohraničený alespoň z jedné strany oddílovým návěstidlem nebo vjezdovým návěstidlem odbočky.
 • Mezistaniční úsek – je širá trať bez zřetele, zda je rozdělena na traťové oddíly.
 • Nákladiště – je místo na širé trati s odbočnou kolejí.
 • Zastávka – je označené místo na dráze, určené pro nástup a výstup cestujících.
 • Výpravčí  – je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení drážní dopravy.
 • Strojvedoucí – je v tomto předpise společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zřetele na jeho typ.
 • Výhybkář – je společný název pro všechny zaměstnance určené k obsluze výhybek.
 • Strážník oddílu – je společný název pro hláskaře, hradláře, staničního dozorce na odbočce a pro účely tohoto předpisu i pro výpravčího na odbočce.
 • Závorář – je společný název pro všechny zaměstnance, kterým přísluší obsluha přejezdového zabezpečovacího zařízení.

To by myslím ze základních pojmů mohlo stačit. chtěl jsem je trochu zjednodušit, ale jde to jen stěží.

K samotnému organizování drážní dopravy patří ještě nekolik pojmů. Grafikon vlakové dopravy ( GVD) což je souhrn opatření a pomůcek, které souvisí s vlakovou dopravou, vypracovávají se a vydávají pro stanovené období (jeden rok). Každý vlak musí jet podle jízdního řádu a musí mít své označení, které se skládá z druhové zkratky a čísla vlaku. (Os 4652, Pn 62101, Nex 47313).

Pro potřeby modulovky postačí znát druhové označení těchto vlaků Rychlíky (R),  Spěšné vlaky (Sp), Osobní vlaky (Os), Soupravové vlaky (Sv) a z nákladní dopravy tyto druhy vlaků: Expresní nákladní vlaky (Nex) , Rychlé nákladní vlaky (Rn), Vyrovnávkové nákladní vlaky (Vn),  Průběžné nákladní vlaky (Pn), Manipulační nákladní vlaky (Mn) a konečně Lokomotivní vlaky (Lv).

Při operativní řízení drážní dopravy (výluky, mimořádnosti, zpoždění)  se respektuje přednost v jízdě podle pořadí: (zjednodušeno pro potřeby modulovky)

 • nutné pomocné vlaky
 • mimořádné vlaky v obecném zájmu
 • expresní vlaky
 • rychlíky
 • mezistátní nákladní expresní vlaky
 • spěšné vlaky
 • osobní vlaky
 • soupravové vlaky
 • vnitrostátní Nex
 • Rn
 • Pn
 • Vn
 • Mn
 • Lv

Zabezpečení jízdy vlaku je souhrn dopravních úkonů k zabezpečení jízdy vlaku do nebo ze sousední dopravny s kolejovým rozvětvením, popř. do určeného místa na širé trati a zpět.
Pro zabezpečení jízd vlaků se používá různých kategorií a druhů zabezpečovacích zařízení. Pro jejich obsluhu jsou vydávány předpisy pro obsluhu zabezpečovacích zařízení, kde je uveden popis, obsluha za normálních i mimořádných okolností a při poruchách zařízení.

Jízdy vlaků se zabezpečují:

 • jízdou bez zabezpečovacího zařízení, organizovanou jedním výpravčím
 • telefonickým dorozumíváním
 • poloautomatickým blokem
 • automatickým hradlem
 • automatickým blokem
 • jízdou podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění

Pro potřeby modulovky si objasníme to telefonické dorozumívání. Jedná se o způsob zabezpečení jízdy mezi dopravnami kde není traťové zabezpečovací zařízení. Ještě než se pustíme do závazných slovních znění tak malá osvěta…
Předvídaný odjezd je čas předpokládaného odjezdu (průjezdu) vlaku z dopravny, která jej ohlašuje. Jeho hlášení se uskutečňuje buď nabídkou a přijetím nebo samostatným hlášením. Samostatné hlášení předvídaného odjezdu se může ohlásit bez zřetele na to, došla-li odhláška nebo dojel-li křižující vlak. Předvídaný odjezd musí být ohlášen závorářům, strážníkům trati, strážníkům oddílů a výpravčímu sousední stanice. Předvídaný odjezd se ohlašuje telekomunikačním zařízením nebo ústně.

Telefonické dorozumívání

Při telefonickém dorozumívání na tratích, na nichž jezdí vlaky po téže koleji obousměrně, se zabezpečuje jízda všech vlaků nabídkou, řijetím a telefonickou odhláškou.
U stanic s dlouhým názvem, popř. složeným názvem (např. Velké Pavlovice může schvalovatel ZDD povolit, aby se při dopravních
hovorech, hlášeních a zprávách používalo zkrácených názvů stanic
(např. Pavlovice).

Nabídka a přijetí
Nabídka je žádost výpravčího o souhlas k jízdě. Přijetí je souhlas výpravčího k jízdě vlaku. Vlaky se nabízejí od dopravny s kolejovým rozvětvením obsazené výpravčím k dopravně s kolejovým rozvětvením obsazené výpravčím.
Žádný vlak, pro který je nařízeno zabezpečit jízdu vlaku nabídkou a přijetím, se nesmí ze stanice (odbočky) vypravit, dokud není výpravčím sousední stanice (odbočky) přijat.
Nabídku výpravčí nezapisují. Přijetí zaznamenají oba výpravčí (nabízející i přijímající) časovým údajem do
dopravního deníku do určeného sloupce.  Odmítnutí nabídky zaznamená nabízející výpravčí do sloupce „Poznámky“ s uvedením časového údaje odmítnutí a s připojením slova „čekat“.

Výpravčí nesmí nabídnout vlak :
a) dokud nedostane odhlášku za předchozím vlakem,
b) dokud nepřijede na jednokolejné trati nebo při obousměrném provozu na téže koleji vícekolejné trati posledně přijatý vlak opačného směru a dokud za ním nedá odhlášku,
c) dokud se nevrátil postrk vracející se z tratě,
d) dokud nedošla zpráva z nákladiště, příp. vlečky, že vlak uvolnil traťovou kolej.
Vlaky se nabízí v časovém období 1 – 5 minut před časem předvídaného odjezdu nebo průjezdu vlaku.

Nabídka zní: „Přijmete vlak 82140 s průjezdem v Mutěnicích v 16.25? Hora?.“
„Přijmete vlak 4402 s odjezdem z Kobylí ve 13.55? Cádrik.“
Není-li při křižování rozdíl mezi příjezdem (průjezdem) jednoho a odjezdem (průjezdem) druhého vlaku větší než 5 minut, může výpravčí při jízdě vlaku v mezistaničním oddílu spojit odhlášku s nabídkou: „Vlak 4403 v Pavlovicích. Přijmete vlak 84120 s odjezdem z Pavlovic v 7.35? Panic.“

Nemá-li výpravčí sousední stanice námitek, přijme vlak slovy: „Ano, přijímám vlak 84120 s odjezdem z Pavlovic v 7.35. Cádrik.“, popř. „Ano, přijímám vlak 88 011 s průjezdem v Pavlovicích v 9.34. Cádrik.“
Nemůže-li výpravčí vlak přijmout, odmítne jej slovy: „Nikoliv, čekejte.
Cádrik.“

Výpravčí jsou povinni zachovávat a vyžadovat důsledně dodržování předepsaných slovních znění.

Odhláška
Odhláška je zpráva zadní dopravně daná předepsaným způsobem, že celý vlak uvolnil prostorový oddíl. Telefonickou odhlášku smí ve stanici dávat a přijímat jen výpravčí, na hlásce hláskař.
Odhláška musí být dána bez prodlení.

Výpravčí a strážník oddílu se musí před dovolením jízdy vlaku přesvědčit, že za předchozím vlakem jedoucím po stejné traťové koleji došla odhláška.
Odhláška se smí dát, až vlak mine vjezdové návěstidlo a je nepochybně zjištěno, že vlak je celý, a návěstidlo za vlakem je postaveno na návěst Stůj.
Výpravčí nebo hláskař dává odhlášku slovy: „Vlak 8309 v Zaječí . Bernátek.“
Příjem odhlášky se potvrdí takto: „Vlak 8309 v Zaječí. Rozuměl Panic.“

Tolik stručný výpis bodů z předpisu, které by jste znát měli co se zabezpečení jízd mezi stanicemi týká.

Napsat komentář