Zapojení dvojité kolejové spojky DGV

Na připravovaném kolejišti Sluníčko máme dvojitou kolejovou spojku DGV, Tillig 83211. Spojka má několik srdcovek, jejichž možná elektrická zapojení proberu v tomto článku. Až na zmíněnou výjimku lze zapojení využít pro analogový i digitální provoz. Přestavníky uvažuji motorické s koncovým vypínáním.

Článek obsahuje několik možných řešení. Každé má trochu jiné vlastnosti. Určitě existují i další varianty nebo požadavky, které zde nejsou zmíněny.

Kolejová spojka se skládá ze čtyř zkrácených výhybek EW1 a jednoho křížení. Od výroby jsou propojeny kolejnice, v mém nákresu na obrázku 1 označené J a K. Na samostatné pájecí vývody je možno připojit nezávisle čtyři srdcovky výhybek, na obrázku označené A, A‘, B, B‘. Srdcovky křížení nejsou zapojené a ani se s tím nepočítá, nemají proto pájecí vývod, na obrázku C, D.

obrázek 1: zapojení dvojité kolejové spojky DGV Tillig
obrázek 1a: jiné možné zapojení křížení

Na skutečné železnici se ve spojce přestavují vždy pouze dvě výhybky společně. Z provozního hlediska modelové železnice ovládané na ruku můžeme situaci zjednodušit a použít pouze dva průjezdné stavy křížení, tj. všechny čtyři výhybky přímo nebo všechny do odbočky. V pokračování článku budu operovat s tím, že se výhybky přestavují současně (naráz nebo postupně) a po přestavení skončí v jednom ze dvou zmíněných stavů.

Zapojení srdcovek u výhybek

Postavení všech výhybek přímo nebo všech do odbočky, kromě zjednodušení ovládání, usnadní i zapojení srdcovek. Tedy těch výhybkových. Polarita srdcovek pro jízdu přímo je J = B = B‘, K = A = A‘. Pro jízdu libovolnou odbočkou J = A = A‘ , K = B = B‘. Z toho vyplývá, že srdcovky A s A‘ a B s B‘ můžeme propojit. Jejich polarita je opačná. Při změně postavení výhybek se jejich polarity prohodí. Pro jejich přepínání poslouží dva přepínače u přestavníku jedné z výhybek, například MTB MP5.

Na obrázku 2 je nejjednodušší zapojení ovládání jednoho (B‘) nebo více (A, A‘, B, B‘) přestavníků a zapojení výhybkových srdcovek. Je na každém, zda bude všechny výhybky přestavovat jediným přestavníkem, nebo si pod každou výhybku dá samostatný. Podstatné je to, že k přepínání srdcovek stačí dva zabudované kontakty jediného přestavníku. Výhybky se v tomto případě přestavují naráz.

Pozor! Při paralelním spojování více přestavníků MTB MP5 je třeba dát na každý vstup (poz1 a poz2) každého přestavníku usměrňovací diodu, která zabrání, aby kvůli svému vnitřnímu zapojení pomalejší z přestavníků před dokončením přesunu do požadované polohy nespustil již doběhlé ostatní přestavníky do opačného směru. Diodu zapojte anodou k přestavníku, tj. katodou (čárkou na pouzdře) od přestavníku. Při napájení DC nebo AC stačí obyčejná dioda, při napájení z DCC doporučuji rychlou diodu, např. UF4007.

Přestavník MTB MP1 diodu nepotřebuje, má jednodušší zapojení.

obrázek 2: zapojení srdcovek u výhybek, současné přestavování

Postupné přestavování přestavníků

Dovolím si malou odbočku. Na skutečné železnici se výhybky nepřestavují naráz, ale postupně. Zanedbám-li správné pořadí návratu výhybek, tak podobného efektu se dá docílit tak, že při osazení čtyř přestavníků je nebudeme přepínačem (dekodérem) stavět všechny, ale přestavíme jen jeden, a ten jedním svým kontaktem bude ovládat přestavník následující. Takto se řetězově postaví všechny až k poslednímu, který přepne polaritu srdcovek. Krom zajímavého efektu rozložíme spotřebu proudu v čase, nepojedou všechny přestavníky současně (ne že by třeba MP5 nějak výrazně odebíraly). Příklad na obrázku 3.

obrázek 3: zapojení srdcovek u výhybek s postupným přepínáním

Srdcovky u křížení – vysvětlení

Polarita srdcovek na křížení závisí na směru jízdy, zda vlak projíždí křížením šikmo (//) nebo kose (\\). Toto přestavování vyžaduje aspoň minimální logiku. Výrobce vyřešil problém nejjednodušším způsobem, nechal srdcovky odpojené ve víře, že si s tím vlaky poradí.

Takže tady můžete skončit, napájet jen srdcovky výhybek a doufat, že přes křížení nějak přeskočí i krátké lokomotivy s horším sběrem proudu.

Nebo se s tímto nesmíříte, k srdcovkám připájíte vodiče a budete je chtít napájet. Máte-li v kolejích DCC a chcete-li mít napájení srdcovek křížení bez práce, kupte si modul vratné smyčky, vstup připojte na kolejnice (J, K), výstup na srdcovky (C, D) a máte vystaráno. Sice trochu v rozporu s doporučením na kolmé dělení kolejnic na rozhraní, ale fungovat bude.

Dále nastíním řešení, které se obejde bez zkratů.

Srdcovky u křížení – přepínání podle směru

Jak jsem uvedl výše, pro správné přepnutí srdcovek na křížení je třeba znát směr jízdy vlaku přes křížení. Dopředu. Takže od této chvíle si nevystačíme se dvěma stavy křížení, ale se třemi (//, =, \\). Logiku přepínání směru zde zastane relé.

Zapojení se třemi vodiči

V analogovém způsobu ovládání můžeme použít (otočný) třípolohový přepínač, který má každou polohu vyvedenou na kontakt. Obě krajní pozice způsobí přestavení výhybek do odbočky, ale kosý směr (\\) navíc pomocí relé Re1 přepíná polaritu srdcovek. Diody zamezí, aby směr šikmo (//) ovlivnil sepnutí relé Re1. Zapojení je na obrázku 4.

 1. Jízda odbočkou šikmo (//)
  • přestaví přestavníky výhybek do odbočky
  • srdcovky křížení jsou pro směr šikmo (//)
 2. Jízda přímo (=)
  • přestaví přestavníky výhybek na přímo
  • srdcovky křížení jsou pro směr šikmo (//), což ničemu nevadí, vlak přes ně nejede
 3. Jízda odbočkou kose (\\)
  • přestaví přestavníky výhybek do odbočky
  • pomocí relé Re1 přepne polaritu na srdcovkách křížení pro směr kose (\\)

Nevylučuji, že by stejně mohly jít nastavit i některé chytřejší DCC dekodéry výhybek.

obrázek 4: zapojení srdcovek u křížení, tři ovládací vodiče

Zapojení se dvěma vodiči

Budeme-li chtít přestavovat křížení pomocí třípolohového páčkového přepínače nebo dvou výstupů DCC dekodéru (dvě adresy), kdy sepnutí jednoho výstupu znamená jízdu šikmo (//), sepnutí druhého jízdu kose (\\) a nesepnutí žádného jízdu přímo (=), budeme k předchozímu potřebovat pomocné relé Re2, které nám zajistí sepnutí přestavníků pro jízdu přímo. Více na obrázku 5.

Zapojení předpokládá, že je konstrukcí přepínače nebo SW výbavou ovládající DCC centrálu zaručeno, že nemůže nastat situace sepnutí obou výstupů naráz (//\\). V takovém případě platí směr kosý (\\) a vlaky jedoucí šikmo (//) způsobí zkrat.

obrázek 5: zapojení srdcovek u křížení, dva ovládací vodiče

Zapojení se dvěma vodiči a ochranou

Protože jsem zatím nepřišel na to, jak na dekodéru zjistit to, aby při ručním ovládání DCC například přes tablet s aplikací Z21 mobile nedošlo k náhodné aktivaci obou výstupů, připravil jsem si pro Sluníčko ještě jedno zapojení s ochranou.

Je ale možné, že toto nebude vůbec potřeba.

Zvláštností klubového Sluníčka je, že křížení spojuje dvě tratě, které za určitých okolností s blokovaným DGV na přímo mohou mít dvě nezávislé DCC v kolejích. Proto jsou na obrázku 6 koleje označeny JK, LM a ve schématu tato skutečnost ovlivňuje zapojení srdcovek u výhybek.

obrázek 6: zapojení dvojité kolejové spojky DGV na Sluníčku

Ochrana na obrázku 7 spočívá v tom, že relé Re4 fungující jako logický součin zjišťuje, zda náhodou nejsou sepnuty oba výstupy dekodéru. Relé Re3 v takovém případě odpojí napájení srdcovek, takže vlak přes ně bude moci přejet bez rizika zkratu v obou směrech.

obrázek 7: zapojení srdcovek u křížení s ochranou proti dvojitému křížení

Ovládání dvou cest

Dodatečně přikládám variantu pro ty, kteří chtějí výhybky ovládat po dvojicích. V této variantě jeden přestavník z každé dvojice pomocí dvou kontaktů přepíná polaritu v srdcovkách dvou výhybek, které se právě přestavují. Třetí přestavník v kosém směru (\\) přepíná polaritu v srdcovkách křížení. Detail na obrázku 8.

Při nežádoucím přestavení všech čtyř výhybek do odbočky je polarita křížení nastavena pro směr kosý (\\), jízda šikmo (//) způsobí zkrat. Zamezte tomuto postavení výhybek nebo jízdě přes něj v ovládacím SW kolejiště, poučením obsluhy nebo variantou s mechanickým přepínačem.

obrázek 8: ovládání přestavníků po dvojicích

Záludnost s kontakty MP5

Upozorňuji, že na přestavníku MTB MP5 nemusí dvojice kontaktů přepínat synchronně, proto v průběhu přestavování může dojít k přechodnému stavu, kdy se jeden kontakt už přestavil a druhý ještě ne.

Pokud na společné svorky přepínačů připojíte J a K, dojde během přestavování vlivem rozdílné polohy přepínačů ke zkratu DCC. Pokud ale použijete k připojení J a K přepínanou stranu přepínače, dojde nanejvýše k tomu, že se na nepřepínaných svorkách na moment objeví stejná polarita.

Při nevhodném zapojení dojde k mžikovému zkratu, který odpojí DCC centrálu. Vhodné zapojení naproti tomu například ve vratné smyčce způsobí mžikový výpadek proudu a zde na srdcovkách, na kterých během přestavování nemůže stát vlak, se výpadek nijak neprojeví.


Uvítám případné komentáře.

Napsat komentář